Bielizna koronkowa

Regulamin promocji „-X% na drugą rzecz”

 
§ 1
Organizator
1. Organizatorem promocji jest WHITE RVBBIT, własność firmy Panda Rei prowadzonej pod adresem ul. Lipowa 29 lok. 6; 15-424 Białystok NIP: 922-285-14-47 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), email: contact@whitervbbit.com.
2. Akcja będzie prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają tylko i wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
§ 2
Warunki uczestnictwa
1. Promocja skierowana jest do osób dokonujących zakupy online na stronie internetowej marki: https://whitervbbit.com
2. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji dokona zakupu co najmniej dwóch produktów objętych promocją, otrzyma rabat w wysokości określonej przez markę na drugi, tańszy produkt.
4. Rabat zostanie przyznany automatycznie, bez konieczności wpisywania kodu.
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
6. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za rabat ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny.
§ 3
Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t.) ani z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
2. Wszyscy uczestnicy Promocji podlegają niniejszemu Regulaminowi. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia bądź przedłużenia Promocji w dowolnym momencie jej trwania, bez podawania przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.
5. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na Facebooku Organizatora oraz na stronie https://whitervbbit.com

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W czasie promocji czas realizacji może być wydłużony. Króliczek prosi o wyrozumiałość