Białystok,  dnia 18.02.2020

 

Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie oraz korekta (proofreading) tekstów strony internetowej Zamawiającego na język angielski.

I. ZAMAWIAJĄCY

Panda Rei Katarzyna Witkiewicz
ul. Lipowa 29/6,
15-424 Białystok
Tel. 664 974 970
e-mail:  katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV – 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

Zakres prac Wykonawcy:

 1. Zwykłe tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski tekstów zamieszczonych na stronie https://whitervbbit.com – to jest opisów produktów, stron informacyjnych, artykułów blogowych. Teksty dotyczą produktów bieliźnianych (biustonosze, figi i stringi, pasy do pończoch, damska bielizna nocna, stroje kąpielowe i plażowe) oraz ubrań damskich (sukienki, spódnice, bluzki), zawierają profesjonalne słownictwo związane z produkcją bielizny, produkcją odzieży, braffitingiem. 
 2. Korekta – PROOFREADING (specjalistyczna, nieprzysięgła) przetłumaczonych tekstów.
 3. Tłumaczenie obejmuje 280 stron obliczeniowych, liczonych jako 1 strona = 1800 znaków ze spacjami.

Teksty do tłumaczenia będą udostępniane sukcesywnie. Zamawiający oczekuje codziennej systematycznej pracy nad tłumaczeniami i systematyczne dostarczanie ich do Zamawiającego pocztą elektroniczną w formacie pozwalającym na edycję dokumentu.

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

IV. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Data wykonania umowy: : 2 marca – 29 maja 2020 r.

V. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.

VI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

 1. Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

VII. PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi  na podstawie faktury wystawionej po  podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

VIII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:

  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
 2. Oferta powinna:
  1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
  2. zawierać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres Oferenta,
  4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,

X. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail  katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com
 2. Do dnia 26 lutego 2020 r.  godz. 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoba do kontaktu: tel. 664 974 970, e mail: katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com    
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Metodologia przyznawania punktów Waga
1. Łączna cena netto   Liczony wg wzoru:

  Cof = ( Cmin /  Cof bad ) x 100 pkt          

gdzie:
Cof bad   – cena ofertowa netto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

100 %

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

XII. INNE

 1. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.  
 2. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

 

ZAKOŃCZONE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Darmowa Dostawa od 200 zł
Darmowa Dostawa od 200 zł