Twój koszyk

Darmowa dostawa w Polsce już od 149 zł

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Social

Zapytanie ofertowe nr 2/2020: wykonanie 3 profesjonalnych sesji zdjęciowych

 Białystok,  dnia 04.03.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 profesjonalnych sesji zdjęciowych pokazujących produkty Zamawiającego  (wraz z retuszem i postprodukcją), w tym wykonanie:
a) 1 sesji wizerunkowej i katalogowej  z udziałem modelki
b) 2 sesji produktowych (packshotowych, bez udziału modelki)

I. ZAMAWIAJĄCY

Panda Rei Katarzyna Witkiewicz
Lipowa 29/6, 15-424 Białystok
Tel. 664 974 970
e-mail: katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV – 79961100-9 – Usługi fotografii reklamowej;
KOD CPV  – 79962000-5 – Usługi obróbki zdjęć

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, szczegółowo zapoznał się z produktami, wartościami marki oraz dotychczas zrealizowanymi sesjami fotograficznymi dla marki WHITE RVBBIT, na podstawie strony internetowej https://whitervbbit.com oraz na podstawie profilu marki na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. 

Zadaniem Wykonawcy będzie:

Część A 

1 sesja wizerunkowa i lookbookowa, z udziałem modelki:

 • Przygotowanie i wykonanie sesji zdjęciowej, której efektem będzie 20 zdjęć wizerunkowych oraz 80 zdjęć katalogowych, pokazujących produkty Zamawiającego na modelce. Za zdjęcia wizerunkowe przyjmuje się fotografie pokazujące produkty w sposób oddający filozofię marki, wykonane w aranżowanych lokacjach, dobranych pod kątem kolorystyki, stylu, spójności z dotychczasowymi kampaniami marki, możliwości budowania planów zdjęciowych. Za zdjęcia katalogowe przyjmuje się fotografie pokazujące produkt na modelce na jednolitym jasnym tle, w szczególności: zdjęcia pokazujące produkt z przodu, z tyłu, boku, zdjęcia pokazujące detale wykonania produktu, fakturę materiałów itd. Sesja zdjęciowa obejmie 40 produktów. Będą to bielizna (biustonosze, figi i stringi, bielizna nocna, akcesoria do włosów) oraz ubrania damskie (np: sukienki, spódnice, bluzki);
 • Zapewnienie modelki spełniającej następujące wymagania: wiek 25-35 lat wzrost powyżej 170 cm proporcjonalna budowa ciała rozmiar biustonosza: 65D/65E/70B/70C/70D/70E/75B/75C
  naturalna uroda, włosy w naturalnym kolorze brak widocznych tatuaży 
 • Zapewnienie odpowiednich lokacji zdjęciowych;
 • Zapewnienie udziału i usług stylisty makijażu i włosów  podczas sesji zdjęciowej;
 • Zapewnienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego, który będzie konieczny dla prawidłowej realizacji zamówienia;
 • Przekazanie autorskich praw majątkowych twórców oraz praw do wizerunku modelek do wybranych zdjęć do wykorzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji (w tym internet, prasa, strona www, katalogi)
 • Ze względu na łączną dużą ilość zdjęć (100), zróżnicowany asortyment i oczekiwaną wysoką jakość artystyczną Zamawiający dopuszcza wykonanie zdjęć w różnych terminach, przy czym harmonogram sesji nie powinien przekraczać łącznie 3 dni zdjęciowych.

Część B

2 sesje produktowe (packshoty)

 • Przygotowanie i wykonanie 2 sesji produktowych, efektem każdej będzie pokazanie 40 produktów w 3 ujęciach:  przód, tył, bok lub detal. Łącznie: 120 zdjęć wysokiej jakości. Zdjęcia powinny zostać wykonane na białym lub jasnoszarym tle, zgodnie z referencją dotychczasowych zdjęć packshotowych marki, dostępnych na stronie www marki. 
 • Wycena powinna obejmować przygotowanie produktów (prasowanie, upinanie itd), równe oświetlenie produktu oraz postprodukcję (korekta kształtu, zagnieceń materiału etc) i przekazanie praw autorskich.
  Produkty obejmują bieliznę damską ((biustonosze, figi i stringi, bielizna nocna, akcesoria do włosów) oraz ubrania damskie (np: sukienki, spódnice, bluzki). Ok. 20% produktów jest wykonanych z materiałów o dużym stopniu przezroczystości (półtransparentne lub transparentne materiały).
 • Wycena powinna obejmować łączne wykonanie obu sesji, to jest przygotowanie łącznie 240 zdjęć. Rozliczenie będzie następować po każdej z sesji.

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

IV. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Data wykonania umowy: :
Część A – do 31 maja 2020 r.
Część B – 1 sesja  do 31 maja 2020 r. ; 2 sesja do 30 września 2020

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.

 1. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia, wraz z formularzem ofertowym, portfolio i opisu doświadczenia zawodowego fotografa / fotografów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 10 przykładowymi zdjęciami bielizny i odzieży damskiej wykonanymi (w tym min. 5 zdjęć w bieliźnie) przez tych fotografów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w formie linku do zdjęć lub na płycie DVD lub w innej formie elektronicznej.

Brak załącznika w postaci portfolio fotografów będzie stanowić podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.

VII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

 1. Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

VIII. PŁATNOŚCI

Płatności będą dokonywane po wykonaniu umowy na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru  (po każdym etapie).

IX. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola. Oferta musi zawierać  portfolio i opis doświadczenia zawodowego fotografa / fotografów.
 2. Oferta powinna:
  1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
  2. zawierać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres Oferenta,
  4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,

XI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail  katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com    
 2. Do dnia 12 marca 2020 r.  godz. 9.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoba do kontaktu: tel. 664 974 970, e mail: katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com    
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Metodologia przyznawania punktów Waga
1. Łączna cena netto   Liczony wg wzoru:

  Cof = ( Cmin /  Cof bad ) x 100 pkt

                      

gdzie:

Cof bad   – cena ofertowa netto badanej oferty,

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

100 %

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

XIII. INNE

 1. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.  
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

ZAKOŃCZONE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Darmowa dostawa

już od 149 zł

Wygodne zwroty

masz na to 14 dni

Gwarancja jakości

Polska produkcja, certyfikowane materiały

Bezpieczne płatności

przelewy online/karty/BLIK