Zapytanie ofertowe nr 4/2020: zakup i dostawa maszyn do szycia

 Białystok,  dnia 13.11.2020

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn do szycia: stębnówki, zyg-zak/trójskoku, overlocka 5-nitkowego oraz wytwornicy pary z żelazkiem i stołem prasowalniczym.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Panda Rei Katarzyna Witkiewicz

Ul. Lipowa 29/6, 15-424 Białystok

Tel. 664 974 970

e-mail:  katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com    

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

KOD CPV – 42715000-1 Maszyny do szycia, 42163000-9 Generatory pary 

 

 1. Stębnówka automatyczna do szycia lekkiego – 1 szt.
  Stebnówka 1-igłowa z funkcjami automatycznymi, z energooszczędnym silnikiem wraz z panelem sterującym, zamontowanym w głowicy maszyny.
  Automatyczne funkcje:
  – obcinanie nici
  – ryglowanie na początku i końcu szycia
  – pozycjonowanie igły
  – programowanie parametrów przeszycia
  – podnoszenia stopkiParametry techniczne:
  – maks. prędkość szycia 5000 ściegów/min
  – maks. długość ściegu 5 mm
  – transport dolny ząbkowy
  – maks. wysokość podnoszenia stopki 13mm
  – automatyczne smarowanie
 2. Overlock 5-nitkowy – 1 szt.
  Maszyna musi szyć ściegiem 5 nitkowym (2 igłowym) lub 3 nitkowym (1 igłowym). Maszyna musi posiadać transport dolny ząbkowy z dyferencjałem (mechanizmem różnicowym) przystosowanym do pracy zarówno z tkaninami jak i dzianinami.
  Silnik energooszczędny.
   

  Funkcje:
  -maksymalna długość ściegu – 4,0mm
  -maksymalna szerokość ściegu – 7,2 lub 9,6mm (4,0mm obrzucania + 3,2 między -igłami lub 4,8mm + 4,8mm między igłami)
  -maksymalna prędkość szycia – 7000 ściegów/min
  -wysokość podnoszenia stopki – 7mm
  -możliwość szycia ściegiem 2-igłowym 5-nitkowym oraz 1-igłowym 3-nitkowym
  -centralne smarowanie
  -zakres regulacji transportu dyferencyjnego – 1:0.7-1:2
  -mechanizm transportu – dolny ząbkowy
  -system igieł B27
  -zestaw do mereżki
  -wymiary po złożeniu: S105 x G55 x W100 cm

 3. Zyg-zak/ Trójskok – 1 szt.
  Maszyna 1-igłowa z transportem ząbkowym, szyjąca tradycyjnym ściegiem bieliźnianym typu ZYG-ZAK oraz ściegiem TRÓJSKOK, zapewniająca elastyczność i wysoką estetykę ściegu. Uzyskanie jednego z tych dwóch ściegów musi odbywać się przez proste przełączenie dźwigni bez konieczności wymiany krzywki. Maszyna będzie przeznaczona do ozdobnych przeszyć, doszywania koronki, gumokoronki.

  Parametry techniczne:
  – max. 5000 ściegów/min
  – długość ściegu do 2,5 mm
  – szerokość ściegu zyg-zak do 5 mm
  – szerokość ściegu trójskok do 10mm
  – centralne smarowanie. 
  – energooszczędny silnik 
 4. Stół prasowalniczy bez nadmuchu
  Profesjonalny stół prasowalniczy o kształcie standardowej deski do prasowania i wymiarach powierzchni roboczej ok. 120 x 40 cm.

  Parametry techniczne: 
  – regulacja temperatury powierzchni stołu
  – system odsysania pary uruchamiany za pomocą włącznika nożnego
  – stół wyposażony w zawiesie żelazka wraz balanserem i wbudowanym oświetleniem powierzchni roboczej oraz
  – zintegrowany z odsysaniem pary, podgrzewany prasulec
  – konstrukcja metalowa.
  – elektrycznie podgrzewany blat z regulacją temperatury, moc 1000 W
  – odsysanie moc 750 W 
 5. Wytwornica pary z żelazkiem
  Wytwornica pary przeznaczona do zasilania jednego żelazka. Urządzenie musi posiadać system kontroli poziomu w wody w kotle zintegrowany z automatyczną pompą zasilającą. 

  Parametry techniczne:
  – zasilanie 230V/50Hz
  – moc grzałki wytwornicy 1750 W
  – ciśnienie robocze 3,0 bar
  – moc grzałki żelazka 800 W
  – pojemność zbiornika na wodę 11 L
  – kocioł na parę ze stali nierdzewnej o pojemności 5 litrów z zaworem bezpieczeństwa
  – na wyposażeniu: podkładka silikonowa pod  żelazko, drążek trzymający przewody, manometr kontrolujący ciśnienie, elektrozawór z regulacją ilości podawanej do żelazka pary, żelazko przemysłowe oraz kółka

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

 

IV. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Data wykonania umowy: : do 25.11.2020 r.

 

V. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.

VI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

 1. Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

 

VII. PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi  na podstawie faktury wystawionej po  podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

 

VIII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
 2. Oferta powinna:
  1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
  2. zawierać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres Oferenta,
  4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,

 

X.MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail  katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com    
 2. Do dnia 19 listopada 2020 r.  godz. 9.00  oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoba do kontaktu: tel. 664 974 970, e mail: katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com    
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp. Kryterium Metodologia przyznawania punktów Waga
1. Łączna cena netto   Liczony wg wzoru:

  Cof = ( Cmin /  Cof bad  ) x 100 pkt

                      

gdzie:

Cof bad   – cena ofertowa netto badanej oferty,

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

100 %

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

 

XII. INNE

 

 1. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.  
 2. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

 

 

ZAKOŃCZONE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty