Twój koszyk

Darmowa dostawa w Polsce już od 149 zł

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Social

Zapytanie Ofertowe Nr 3/2020: Strategia marketingowa marki ze szczególnym uwzględnieniem internetu na rynku kanadyjskim

Białystok,  dnia 29.05.2020

Przedmiotem zamówienia jest strategia marketingowa marki WHITE RVBBIT ze szczególnym uwzględnieniem internetu na rynku kanadyjskim

I. ZAMAWIAJĄCY

Panda Rei Katarzyna Witkiewicz
ul. Lipowa 29/6,
15-424 Białystok
Tel. 664 974 970
e-mail:  katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com   

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV – 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia

Strategia marketingowa marki WHITE RVBBIT ze szczególnym uwzględnieniem internetu na rynku kanadyjskim.

Przygotowanie strategii będzie obejmowało:

– określenie aktualnej sytuacji na wybranym rynku

– badanie i analizę konkurencji na rynku

– opracowanie wytycznych dot. działań marketingowych

– opracowanie działania marketingowych i sprzedażowych

– plan i harmonogram działań

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

 

IV. ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Data wykonania umowy: : do 31.08.2020 r.

 

V. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.

 

VI. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

 1. Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

 

VII. PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi  na podstawie faktury wystawionej po  podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

 

VIII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
 2. Oferta powinna:
  1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
  2. zawierać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres Oferenta,
  4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,

 

X. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com
 2. Do dnia 8 czerwca 2020 r. 9.00  oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Osoba do kontaktu: tel. 664 974 970, e mail: katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp. Kryterium Metodologia przyznawania punktów Waga
 

1.

 

Łączna cena netto Liczony wg wzoru:

Cof = ( Cmin /  Cof bad  ) x 100 pkt

 

gdzie:

Cof bad   – cena ofertowa netto badanej oferty,

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

100 %

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

 

XII. INNE

 1. W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

 

 

ZAKOŃCZONE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Darmowa dostawa

już od 149 zł

Wygodne zwroty

masz na to 14 dni

Gwarancja jakości

Polska produkcja, certyfikowane materiały

Bezpieczne płatności

przelewy online/karty/BLIK