Zapytanie ofertowe nr 3/2022 tłumaczenie oraz korekta (proofreading) tekstów strony internetowej Zamawiającego na język szwedzki.

Białystok, 20.10.2022 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę związaną z przygotowaniem zwykłego tłumaczenia z języka polskiego na język szwedzki.

I. ZAMAWIAJĄCY

Panda Rei Katarzyna Witkiewicz

ul. Lipowa 29/6, 15-424 Białystok

Tel. 664 974 970

e-mail:  katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com     

ADRES DOSTAWY:

Panda Rei Katarzyna Witkiewicz

ul. Lipowa 29/6, 15-424 Białystok

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Zamawiający wszczyna postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek:
 • w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta
 • w ramach postępowanie nie wpłynęła żadna ważna oferta,
 • w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
 • gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • gdy w ramach postępowania wpłynęły oferty z rażąco niską ceną. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 • Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 • gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia

8. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

9. Zamawiający informuje,  że  przez  sformułowanie  „Wykonawca”  rozumie osobę  fizyczną,  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w  sprawie  realizacji  zamówienia  będącego  efektem  działań  podejmowanych przez Zamawiającego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przygotowaniem zwykłego tłumaczenia z języka polskiego na język szwedzki.

Kod CPV 79530000-8: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Zakres usługi obejmie:

 1. tłumaczenie opisów produktów dostępnych na stronie https://whitervbbit.com, to jest opisów bielizny damskiej, ubrań damskich, akcesoriów i dodatków bieliźnianych, bielizny nocnej; przykładowy opis produktowy: https://whitervbbit.com/product/biustonosz-balkonetka-black-moon/
 2. tłumaczenia stron informacyjnych – regulaminu zakupów, zakładek obsługi klienta, stron informujących o wysyłce, czasie realizacji itp.; przykładowa strona informacyjna: https://whitervbbit.com/regulamin/
 3. tekstów blogowych, tj. tekstów dotyczących porad bieliźnianych, wskazówek stylizacyjnych, historii marki itp. dostępnych w zakładce “Blog”: https://whitervbbit.com/blogs/ 
 4. korekta – PROOFREADING (specjalistyczna, nieprzysięgła) przetłumaczonych tekstów.

Tłumaczenie obejmie łącznie 280 stron obliczeniowych, liczonych jako 1 strona = 1800 znaków ze spacjami.

Wymagane jest profesjonalne słownictwo związane z produkcją bielizny, produkcją odzieży, braffitingiem.

Wszystkie materiały/ produkty/ usługi wykonane w ramach niniejszego zapytania ofertowego winny być oznakowane zgodnie z wymaganiami konkursu, z którego dofinansowany jest projekt (tj. zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”).

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

V. ZAKRES UMOWY Z WYKONAWCĄ

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą.
 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Data wykonania umowy do 30.11.2022.

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy zawartej z Wykonawcą w następujących przypadkach i zakresie: 

– zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

– konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy spowodowanego:

wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy, 

– wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

VII. PŁATNOŚCI

Płatności zostaną dokonane po otrzymaniu faktur wystawionych na podstawie protokołów odbioru.

VIII. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. 
 2. Oferta powinna:
  • zawierać datę sporządzenia,
  • zawierać adres Oferenta,
  • zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  • być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.

X. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: katarzyna.witkiewicz@whitervbbit.com 
 2. Do dnia 28 października  2022 r.  godz.10.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów: 

Lp.KryteriumMetodologia przyznawania punktówWaga

1.
Cena nettoLiczona wg wzoru: Cof = (Cmin/ Cof bad) * 100 pkt gdzie: Cof bad   – cena ofertowa netto badanej oferty, Cmin najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;100 %

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W przypadku uzyskania przez oferentów identycznej liczby punktów elementem decydującym o wyborze usługodawcy będą brane pod uwagę aspekty środowiskowe  tj. np. zużycie energii.

XII. INNE

 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

Załącznik nr 3: Przykładowe teksty do tłumaczenia