Darmowa dostawa w Polsce już od 179 zł

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Social

Regulamin sklepu internetowego WHITE RVBBIT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “WHITE RVBBIT”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem https://whitervbbit.com/ (zwany dalej Sklepem) stanowi własność firmy Panda Rei (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzonej pod adresem ul. Lipowa 29 lok. 6; 15-424 Białystok NIP: 922-285-14-47 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), email: contact@whitervbbit.com.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych https://whitervbbit.com/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach https://whitervbbit.com, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

1.7 Przedsiębiorcę dokonującego zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

a) Usług świadczonych drogą elektroniczną

b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

c) Reklamacji i rękojmi,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5 art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

1.8 Przedsiębiorca o którym mowa powyżej, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

1.9 Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.4. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie, lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://whitervbbit.com. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art.661§1Kodeksu cywilnego.

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://whitervbbit.com, kliknięcie ikony “dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony “Zamów i zapłać”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Jeżeli do tego czasu płatność nie będzie zaksięgowana, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 24h.

3.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3.5. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.

3.6. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

3.7. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.

4. Ceny i płatności

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.4. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia.

4.5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro – oraz przelew tradycyjny, płatność za pobraniem, płatność Kartą podarunkową.

4.6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.7. W przypadku, gdy formą płatności zamówienia była płatność Kartą podarunkową, środki zwracane z tytułu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zostaną zwrócone na Kartę podarunkową, poprzez unikalny kod płatniczy.

4.8. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

4.9 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w Polsce jest Blue Media S.A. Płatności dla wysyłek zagranicznych realizowane są za pomocą systemu PayPal.

4.10 Promocje, zniżki cenowe, wyprzedaże, przedsprzedaże i kody rabatowe nie sumują się i nie łączą swoich ofert.

4.11 Promocyjne akcje specjalne oraz kody rabatowe obniżające wartość zamówienia są w pierwszej kolejności dedykowane kompletom – bielizny, strojów kąpielowych lub bielizny nocnej. W przypadku zwrotu części produktów zakupionych jako komplet, cena promocyjna kompletu przestaje obowiązywać. Rozliczając zwrot Sprzedawca odejmuje od ceny kompletu ceny produktów pozostawionych przez Kupującego.

4.12 Jeśli Kupujący wykorzysta jeden kod specjalny lub skorzysta z jednej promocji wielokrotnie (kupując oddzielnie np. biustonosz, pas do pończoch i figi) to jego zamówienie zostanie wysłane jedną przesyłką. Sprzedawca nie będzie pomniejszał naliczonej wartości rabatu, poza tą wynikającą z dodatkowych kosztów przesyłki.

4.13 W przypadku zwrotu części zamówienia złożonego w ramach promocji “Drugi produkt tańszy o X%” Sprzedający zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.  Możliwy jest zwrot obu produktów zakupionych w ramach promocji, produktu drugiego na który został udzielony rabat lub zwrot produktu pierwszego z równoczesnym anulowaniem rabatu na drugi i wyrównaniem różnicy przez Kupującego.

4.14 W przypadku zwrotu części zamówienia złożonego w ramach promocji “2+1 trzeci produkt za 1 zł” Sprzedający zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.  Możliwy jest zwrot wszystkich produktów zakupionych w ramach promocji, produktu trzeciego, na który został udzielony rabat lub zwrot produktu pierwszego i/lub drugiego z równoczesnym anulowaniem rabatu na trzeci i wyrównaniem różnicy przez Kupującego.

5. Dostawa

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna.

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

5.3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia opłacenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

5.4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5 W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, w sytuacji, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Klient obowiązany jest do dokonania przedpłaty, przed wysłaniem przesyłki, w wysokości różnicy faktycznej kwoty zamówienia pomniejszonej o 1.000 zł, a pozostałą należność uiścić przy odbiorze przesyłki.

5.6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

6. Procedura rozpatrywania reklamacji

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, nr rachunku lub faktury, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia oraz żądanie Klienta. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży.

6.4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia przesyłki w zakresie kompletności zamówienia, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zawiadomić o tym Sprzedawcę. Niezawiadomienie Sprzedawcy w ciągu 2 dni od daty odbioru przesyłki powoduje utratę prawa do zgłoszenia Reklamacji w tym zakresie.

6.5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4 i 7.5 Regulaminu. Możliwość zwrotu 14 dniowego dotyczy tylko Konsumentów oraz podmiotów, o których mowa w z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą.

7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.6 Klienta obciążają koszty opłat bankowych związanych ze zwrotem płatności (lub ceny) na rachunek prowadzony w placówce bankowej w innym państwie UE. Sprzedawcy nie obciąża związane z tym ryzyko zmiany wysokości kursu walut.

7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.8. Odsyłany produkt nie może być używany ani zniszczony, musi posiadać oryginalne opakowanie wraz z kompletem metek i elementów zabezpieczających. Zwrot nie może zostać zrealizowany, jeżeli produkt:
– został uszkodzony,
– posiada ślady użytkowania,
– nie posiada oryginalnych metek,
– nie posiada zabezpieczającej naklejki ochronnej (w przypadku dołów strojów kąpielowych),
– nie posiada oryginalnie zamocowanej różowej taśmy zabezpieczającej z nadrukowaną informacją “Jeśli mnie usuniesz, stracisz możliwość zwrotu”.

Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – dotyczy to maseczek ochronnych, pończoch rajstop oraz fig i stringów, zabezpieczonych taśmą lub wysyłanych w zamkniętym opakowaniu.

Możliwość zwrotu 14 dniowego nie dotyczy także produktów personalizowanych ani wykonanych na indywidualne zamówienie Konsumenta (na przykład: produktów z personalizowanym haftem, produktów spoza regularnej oferty sklepu, produktów, w których na życzenie Klienta dokonano modyfikacji, bielizny oraz ubrań wykonanych na indywidualnie zamówienie, których nie można kupić w drodze standardowego zamówienia).

7.9. Klient zobowiązany jest odesłać zwracany towar w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy.

7. 10. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

7.11. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki pobraniowej w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

7.12. Sprzedawca ma prawo dochodzić poniesionych strat wynikających z nie odebrania przesyłki, tj. kosztów wysyłki, kosztów przesyłki zwrotnej oraz powstałych kosztów obsługi zwrotu.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

9.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

9.3 Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

9.4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

9.6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – whitervbbit.com, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu.

10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

10.3. Załącznikami do Regulaminu są:
1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2016 r.

—————————————————-

Załącznik nr 1:

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: Panda Rei ul. Lipowa 29 lok. 6; 15-424 Białystok) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

—————————————————-

Załącznik nr 2:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:Panda Rei, ul. Lipowa 29 lok. 6; 15-424 Białystok

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) : ……………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów): ………………………………………………. (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ……………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Darmowa dostawa

już od 179 zł

Wygodne zwroty

masz na to 14 dni

Gwarancja jakości

Polska produkcja, certyfikowane materiały

Bezpieczne płatności

przelewy online/karty/BLIK